Laboral Pime Sant Pere

ASSESSORAMENT LABORAL

Aquest departament s’encarregarà d’assessorar-lo en les seves relacions laborals i realitzarà les gestions i declaracions necessàries per a complir les disposicions legals vigents.
Este servicio se lleva a cabo con la mayor calidad posible a través del personal cualificado Graduados Sociales Colegiados que trabajan en este despacho profesional en Sant Pere Pescador

Àrea Laboral

Àrea Jurídica

 • Altes davant la Seguretat Social. Confecció i presentació a través del sistema XARXA de les altes, variacions i baixes dels treballadors.

 • Assessorament i confecció de contractes de treball juntament amb la seva pròrroga i la seva posterior presentació a través del Sistema Contrat@ a través d’Internet.

 • Assessoria i Confecció de nòmines i assegurances socials segons l’Estatut dels treballadors i convenis col·lectius vigents.

 • Certificats d’estar al corrent de pagON-LINE de la Seguretat Social a través del sistema XARXA.

 • Llistat de costos mensuals dels treballadors en alta.

 • Desglossament del cost per treballador i total d’empresa mensual i anual.

 • Seguimient de els venciments dels contractes de treball.

 • Assessorament laboral, càlcul tramitació pensions de la Seguretat Social.

 • Assessoria Laboral i informació permanent sobre canvis de normativa tant a nivell Estatal com de la Generalitat

 • Recursos davant organismes oficials.

 • Tramitació d’expedients d’ajornaments de deutes

 • Elaboració i confecció dels models de pagament de la Seguretat Social / TC1 TC2 TC1 / 8 TC2 / 8

 • Càrrec en compte de totes les obligacions socials

 • Control i gestió de les notificacions electròniques.

 • Constitució de Societats i altres Escriptures Públiques d’acords Socials

 • Confecció de Contractes mercantils i civils

 • Assistència i defensa en judicis Laborals i Mercantils

 • Recursos administratius i Contencios Administratius

 • Confecció de contractes d’Arrendaments urbans amb arregla la Llei d’Arrendaments Urbans

 • Reclamacions de Quantitat

 • Successions i donacions d’herències

 • Contenciosos amb l’Administració

 • Recursos de Reposició Suplicació Etc

 • Contactes amb advocats professionals amb experiència i bona reputació i resultats

Llest per a parlar