Alguna pregunta?

  • Original del permís de circulació
  • Original de la fitxa tècnica del vehicle.
  • Fotocòpia de DNI del comprador i venedor.
  • Quan sigui a nom d’una empresa, fotocòpia de CIF/NIF de l’administrador o apoderat i original de les escriptures de poders.

a. Renda de l’any anterior

b. Dades personal de tots els membres de la família. Si tens parella de fet i fills serà necessari aportar el DNI del teu company/a.

c. Dades de l’habitatge habitual, direcció i últim rebut IBI.

d. Certificat d’activitats econòmiques.

e. Certificat de rendiments de treball obtingut durant l’exercici.

f. Rendiments immobiliaris (llogar d’immobles) i les seves gastades

g. Rebut de llogues, data d’inici del contracte i NIF del propietari.

h. Beneficis o pèrdues obtingudes per les possibles compra-venta d’accions, participacions, etc.

i. Operacions de venta d’accions

j. Ingressos realitzats a pla de pensions.

k. Rebuts d’hipoteca

l. Donacions a entitats d’interès social.

m. Qualsevol altra informació que vostè consideri.

Amb la recent aprovació de la Llei 27/2014 de l’Impost de societats en el marc de la nova reforma fiscal ha desaparegut l’exempció per les entitats sense ànim de lucre. Han de fer l’Impost de societats totes aquelles entitats que superin uns ingressos de 75.000 euros anuals; les que tinguin activitat econòmica; totes aquelles que els ingressos provinents de rendes no exemptes superin els 2.000 euros anuals i aquelles que els ingressos de les rendes no exemptes no estiguin sotmeses a retenció.

L’apartat 1 de l’el article 20 de l’IVA és el que delimita en els seus diferents punts les exempcions existents. Aquestes són bàsicament les relacionades amb els següents serveis:

  • Serveis d’hospitalització i assistència sanitària
  • Educació i ensenyament de la infància i de la joventut
  • Serveis de pràctica de l’esport
  • Els prestats per entitats de Dret Públic o per entitats privades de caràcter social en referència a:
  • Assistència social
  • Serveis culturals

La pròrroga d’un contracte de treball es basa en la continuació del mateix a partir del venciment del terme pactat en un inici i amb les mateixes condicions anteriorment pactades.

La pròrroga del contracte de treball pot ser tàcita o expressa; serà tàcita, quan cap de les parts informa l’altra de la seva decisió de no prorrogar el contracte i per tant, vençut el terme inicial, el contracte automàticament es prorroga per un altre temps igual; serà exprés, quan la pròrroga és fruit de l’acord entre les parts.

El NIE ho dóna d’ofici la Direcció General de la Policia quan s’atorguen autoritzacions per a residir a Espanya, quan s’obre un expedient administratiu a un ciutadà estranger. Quan es tenen interessos professionals, econòmics o socials a Espanya la Direcció General de Policia ho atorga a instàncies de l’interessat.

No necessàriament, ja que hi ha casos en els quals ciutadans estrangers no residents a Espanya ho sol·liciten per a realitzar tràmits davant organismes públics o privats espanyols. No s’atorgarà a instàncies de l’estranger si es troba en situació irregular.

La targeta d’identitat d’estranger (TIE) l’hem de sol·licitar totes les persones estrangeres que hàgim estat autoritzades a restar a Espanya per un període superior als 6 mesos. Per a sol·licitar-la fa falta que acreditem que disposem de l’autorització de residència i/o de treball corresponents o bé de l’autorització d’estada com a estudiant.

Gestió Laboral i Seguretat Social

El percentatge de jornada que es treballi no influeix en els dies de vacances a gaudir. El nombre de dies de vacances anuals és legalment de 30 dies naturals (tret que per conveni col·lectiu es reguli un nombre de dies diferent) i es gaudeixen en proporció al nombre de dies treballats l’any, independentment que els dies treballats siguin a jornada completa o a temps parcial.

Només si el conveni d’aplicació així ho estableix. Caldrà abonar els percentatges indicats en conveni col·lectiu. En cas que el conveni d’aplicació no reguli aquesta matèria, s’abonaran els percentatges establerts per la seguretat social que, en cap cas, representen el 100% del salari.

No. Seria un pacte legalment nul. No es poden abonar salaris inferiors als establerts en els convenis col·lectius per a cada categoria en proporció a la jornada treballada.

L’empresa té dret a percebre un import corresponent al 75% de la base de cotització del treballador, respecte al mes anterior a la baixa per accident. La base mensual es divideix entre els dies del mes, així s’obté un import diari al qual s’aplica el referit 75%, que és el que es pot deduir per cada dia de baixa del treballador. Es cobra des de l’endemà a la baixa, i es descompta en les assegurances socials corresponents al mes en què el treballador aquest de baixa.

En el supòsit d’acomiadament disciplinari, no és necessari preavisar. En els acomiadaments per causes objectives és obligatori preavisar amb 30 dies o si escau compensar econòmicament els dies de falta de preavís.

Vols més informació?