Treballadors de la Llar Pime Sant Pere

TREBALLADORS DE LA LLAR

Gestionem tots els serveis relacionat amb treballadors de la llar:

 • Altes, baixes i variacions

 • Contractes de treball

 • Nòmines

 • Assessorament jurídic.

PRESTACIÓ PER MATERNITAT

Des de PIME SANT PERE, podem ajudar-li a tramitar la sol·licitud de maternitat o paternitat online amb la nostra signatura digital professional i en representació seva o de tercer.
Documentación necesaria:

 • Sol·licitud d’INSS signada.

 • Còpia de l’informe de maternitat

 • Còpia del llibre de família i certificació d’inscripció del fill / a

 • Per a treballador per compte d’altri, còpia del certificat d’empresa

 • Per als treballadors per compte propi, justificat del pagament de la quota dels últims 3 mesos.

 • Model de representació (se signarà en l’oficina)

Preguntes freqüents

El fet d’estar donat d’alta a la seguretat social et dona certs drets:

 1. El subsidi per incapacitat temporal en cas de malaltia comuna o accident no laboral. S’abonarà a partir del novè dia de la baixa, estant a càrrec de l’ocupador l’abonament de la prestació des del dia quart al vuitè, ambdós inclosos.
 2. En cas d’incapacitat temporal derivada d’accident de treball o malaltia professional. El subsidi serà el 75% de la base reguladora i es cobrarà des del dia següent al de la baixa.
 3. No es té dret a la prestació per desocupació.
 4. Dret a la jubilació.
 5. Permís de maternitat.
 6. Dret a assistència sanitària.

Altres drets/ informació general.

 1. El període de prova no pot superar els 2 mesos.
 2. Hi ha regles especials que assegurin les condicions de seguretat i salut durant el Treball.
 3. La jornada màxima legal serà també de 40 hores a la setmana, però es pot pactar a més temps de presència a la casa. La durada i el pagament d’aquests temps s’han d’acordar entre l’empleat i el cap de família, i no podran superar les 20 hores setmanals.
 4. Descans entre jornada de 12 hores.
 5. L’empleat de llar intern té 2 hores diàries per menjar, però aquestes dues hores no es compten com a temps de treball efectiu.
 6. Es té dret a 30 dies de vacances, que es poden dividir en 2 o més períodes, però un d’aquests períodes ha de ser com a mínim de 15 dies consecutius. El temps de gaudir aquestes vacances s’ha de pactar, i si no s’arriba a un acord, 15 dies els decideix qui contracta i 15 dies el treballador.

Correspon a l’ocupador el pagament de la quota de la Seguretat Social. Si el contracte és inferior a 60 hores mensuals el treballador pot acordar amb l’ocupador que realitzi ell mateix la seva afiliació, altes, baixes i variacions de dades, però el pagament de la quota correspon a l’ocupador (s’allibera de l’obligació formal dels tràmits).

No, el servei de la llar familiar es tracta d’una relació laboral especial i els autònoms no estan inclosos en el RD 1620/2011.

Llest per a parlar